natječaji

OBAVIJEST O IMENOVANJU NOVE  RAVNATELJICE

________________________________________
________________________________________

Obavijest o rezultatima natjecaja-solfeggio

Obavijest o rezultatima natjecaja-klavir i gitara

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjena kandidata prijavljenih na natječaj - klavir

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjena kandidata prijavljenih na natječaj - solfeggio

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjena kandidata prijavljenih na natječaj - gitara i klavir

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-03/20-01/16
URBROJ: 251-338-20-01
Zagreb, 29. listopada 2020.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11.,
16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17.,
68/18.,98/19.,64/20.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca,
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Učitelja/ice klavira

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Učitelja/ice gitare

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje
  radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom
  obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju
  u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.
  -ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13.,
  152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke
  (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je
  kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog
  rada, a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
  školi (tzv. potvrda o nekažnjavanju - ne starija od dana raspisivanja natječaja)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su
prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne 
dokumente. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju
prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati
se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u
državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017),
članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92,
27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13),
članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba
s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a
se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu
na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u
skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz
domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na
natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages
//NG/12%20Prosinac/Zapo%
C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava
%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u
skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a
je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom
statusu osobe s invaliditetom.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 29. listopada 2020.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i
vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na
natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca
za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni
natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena
i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan na
mrežnim stranicama Škole.

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih
podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u
svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Kandidati će o
rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.


Dostaviti:

-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,
-pismohrana, ovdje.

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-03/20-01/10
URBROJ: 251-338-20-01
Zagreb, 20. listopada 2020.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11.,
16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17.,
68/18.,98/19.,64/20.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca,
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
 

Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta

 

 

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog
  odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju,
  odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
  srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11.,
  16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17.,
  68/18.,98/19.,64/20.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke
  (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je
  kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada,
  a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
  srednjoj školi (tzv. potvrda o nekažnjavanju -
  ne starija od dana raspisivanja natječaja
  )
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije
sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to
pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u
državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017),
članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92,
27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13),
članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se
u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu
na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju
u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz
domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na
natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages
//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u
skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a
je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom
statusu osobe s invaliditetom.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 20. listopada 2020.

 

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća
Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka
i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat
daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje
i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena
i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan
na mrežnim stranicama Škole.

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

 Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih
podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole,
u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Kandidati će o
rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

 

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.


Dostaviti:

-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,

-pismohrana, ovdje.

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

NATJEČAJ ZA  IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne glazbene škole Ivana Zajca,
Zagreb,objavljen je u Narodnim novinama broj 111/2020. dana
14. listopada 2020. godine i na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca 14. listopada 2020. godine.

Rok za  podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama
i na mrežnim stranici Osnovne glazbene škole Ivana Zajca, 
teče od 15. do 22. listopada 2020. godine.

 • Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole nalazi se u privitku.
 • Priloženi dokumenti:


NATJECAJ ZA RAVNATELJA

 

 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  IVANA ZAJCA
ZAGREB, ILICA 227

KLASA: 112-03/20-01/04
UR.BROJ: 251-338-20-04
Zagreb, 14. 10. 2020.

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi, ravnateljica Osnovne glazbene škole Ivana Zajca,
Branka Hranić, prof., donosi


 ODLUKU O PONIŠTENJU
NATJEČAJA / NATJEČAJNOG POSTUPKA
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice klavira:
1 izvršitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 

1.U provedenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto
učitelja/ice klavira, na određeno, nepuno radno vrijeme od
17. rujna 2020. godine, nije izabrana osoba za radno mjesto učitelja/ice klavira.

2. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti
na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

3. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz točke 1.
ove Odluke ponovit će se.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
te Osnovne glazbene škole Ivana Zajca od 17. do 25. rujna 2020. godine
bio je raspisan natječaj za zasnivanje radnog odnosa na mjestu
učitelja/ice klavira, određeno, nepuno radno vrijeme.

Školski odbor na sjednici održanoj 9. listopada 2020. godine dao je
prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženim
kandidatom za navedeno radno mjesto.

U međuvremenu predloženi kandidat odustaje od zasnivanja radnog
odnosa za navedeno radno mjesto jer se zaposlio u drugoj školi.

Slijedom navedenog, ravnateljica donosi Odluku o poništenju natječaja
za zasnivanje radnog odnosa na mjestu učitelja/ice klavira na određeno,
nepuno radno vrijeme.
Ravnateljica:Branka Hranić, prof.

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Obavijest o rezultatima natjecaja objavljenog 10.rujna 2020.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjena kandidata prijavljenih na natječaj KLAVIR

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjena kandidata prijavljenih na  natječaj SOLFEGGIO I GITARA

 

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-03/20-01/04
URBROJ: 251-338-20-01
Zagreb, 17. rujna 2020.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12
.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.),
a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Osnovna glazbena škola
Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

Učitelja/ice klavira

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog
  odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju,
  odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
  srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12.,
  86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke
  (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
  stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada, a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (tzv. potvrda o nekažnjavanju - ne starija od dana raspisivanja natječaja)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije
sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to
pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u
državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima
iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. 
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93,
2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14)
i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
(NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati
na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa
člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i
članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su
priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac
/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu
s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
(NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 17. rujna 2020.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća
Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i
o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu osobnih
podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja
te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje
(provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

 Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka
(imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja
o rezultatima natječaja.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni
putem mrežne stranice Škole.

 Ravnateljica: Branka Hranić, prof.


Dostaviti:

-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,
-pismohrana, ovdje.

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-02/20-01/01
URBROJ: 251-338-20-01
Zagreb, 10. rujna 2020.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst,
94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca,
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta

 • 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Učitelja/ice gitare

 • 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat stručno osposobljen
  za obavljanje odgojno-obrazovnog rada, a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106.
  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (tzv. potvrda o nekažnjavanju - ne starija od dana raspisivanja natječaja)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja
ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo
i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu
prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata
i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95,
108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku
22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost
u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su
priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A
1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%
20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju
u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 10. rujna 2020.

 

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća
Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka
i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje
privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu
osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja
te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje
(provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

 Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka
(imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja
o rezultatima natječaja.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.

Dostaviti:

-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,

-pismohrana, ovdje.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Rezultati natječaja objavljenog 03.ožujka 2020.

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjene kandidata prijavljenih na natječaj

---------------------------------------------------------------------

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-03/20-01/01
URBROJ: 251-338-20-01
Zagreb, 3. ožujka 2020.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ
za radno mjesto

Učitelja/ice flaute

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada, a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (tzv. potvrda o nekažnjavanju - ne starija od dana raspisivanja natječaja)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1
ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%
20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 3. ožujka 2020.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

 Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.


Dostaviti:
-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,
-pismohrana, ovdje.

 

 

 

 


 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

 


 

 

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
              IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB

Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-03/19-01/04
URBROJ: 251-338-19-01
Zagreb, 10. listopada 2019.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

NATJEČAJ
za radna mjesta

Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta
-        1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Učitelja/ice klavira
-        1 izvršitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

-        Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
-        Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-        vlastoručno potpisanu prijavu
-        životopis treba sadržavati i kontakt podatke (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
-        domovnicu ili dokaz o državljanstvu
-        dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada, a sukladno propisu
-        dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (tzv. potvrda o nekažnjavanju - ne starija od dana raspisivanja natječaja)
-        potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 10. listopada 2019.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

 

 

                                                                                                            Ravnateljica:
                                                                                                   Branka Hranić, prof.

 

Dostaviti:
- mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
- mrežna stranica i oglasna ploča Škole,
- pismohrana, ovdje.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA


OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Zagreb, 22. siječnja 2019.

 

OBAVIJEST

o objavi natječaja za radno mjesto

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.-
pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ   za radno mjesto

Učitelja/ice gitare

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju,
odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • zamolbu
 • životopis vlastoručno potpisan
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
  stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada 
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijava)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene,
a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno
čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama
u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima
iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
(NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13),
članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
(NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
(NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na
to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu
sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata
i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su
priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu
s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba
s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza
o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Dan objave: 23. siječnja 2019.

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe
od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i
o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje
privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu
osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka
(imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA


OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Zagreb, 18. rujna 2018.

 

OBAVIJEST   o objavi natječaja za radna mjesta

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.-
pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ   za radna mjesta

Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Učitelja/ice klavira

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjednog radnog vremena)

 

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za
zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju,
odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • zamolbu
 • životopis vlastoručno potpisan
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
  stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada 
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijava)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene,
a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola
sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to
pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz
članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 


Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu
Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje
prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.
Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim
uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja
slati na adresu:Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni
putem mrežne stranice Škole.

Dan objave: 18. rujna 2018.

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.

 

 


 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/17-01/248
URBROJ: 251-338-17-01

Zagreb, 27. studenog 2017.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za
popunu slobodnog radnog mjesta objavljenog na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen u ponedjeljak, 30. listopada 2017. godine.

Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
17. studenog 2017. godine u radni odnos primljena :
za učitelja/učiteljicu gitare - 1 izvršitelj/ica na neodređeno,
puno radno vrijeme EMINA ALIŠIĆ, mag. umjetnosti

 

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227 u roku
od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 


 

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Zagreb, 30. listopada 2017.
 

OBAVIJEST
o objavi natječaja za radno mjesto

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11.
16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ za radno mjesto
 

Učitelja/ice gitare
1 izvršitelja/ice na neodre


 
 
 

© 2010. Osnovna glazbena škola Ivan Zajc | Izrada web stranica: Dedal komunikacije