natječaji

Obavijest o rezultatima natjecaja violina

Obavijest o rezultatima natjecaja solfeggio

Obavijest o rezultatima natjecaja flauta

------------------------------------------------------------------------

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr
KLASA: 112-02/21-01/01
URBROJ: 251-338-21-04
Zagreb, 15. ožujka 2021.


Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,
152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20)  i  Pravilnika o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227,
među kandidatima koji su se javili na Natječaj za popunu radnog mjesta
(m/ž) u
čitelja/ice violine - 1 izvršitelja/ice na neodređeno,
puno radno vrijeme
(40 sati tjedno)od 18. veljače 2021.,
dana 10. ožujka 2021. obavljen je prvi selekcijski postupak odnosno
razgovor s kandidatima, u daljnji selekcijski postupak odabrani su sljedeći kandidati:

 

 1. Jasmina Bojić
 2. Mia Dugandžić-Marić
 3. Zvonimir Krpan
 4. Martina Kursar
 5. Nina Mihaliček
 6. Tena Novak Vincek

 

Daljnji selekcijski postupak podrazumijeva predaju pismene pripreme sata
i održavanje oglednog sata s odabranim učenicima Škole.

Ogledni satovi održat će se dana 23. ožujka 2021. u terminu od
15:00 – 19:15 sati u dvorani Osnovne glazbene škole Ivana Zajca, Ilica 227.

Detaljni raspored oglednih satova pred peteročlanim povjerenstvom:

15:00 – 15:30 h Jasmina Bojić
III.r., gradivo: G – dur, Garlickij: etida br. 16, F. Kuchler: Koncert u D – duru
note preuzeti ovdje

 

15:45 – 16:15 h  Mia Dugandžić-Marić 
IV.r. gradivo: g – mol, F. Wohlfahrt: etida br. 42,I. Perlman: Israeli concertino
note preuzeti ovdje

 

16:30 – 17:00 h  Zvonimir Krpan
IV.r., gradivo: g – mol, F. Wohlfahrt: etida br. 42, I. Perlman: Israeli concertino
note preuzeti ovdje

 

17:15 – 17:45 h Martina Kursar
V.r., gradivo: Flesch G - dur, Mazas: etida br. 6, A. Komarovski: Koncert u A - duru
note preuzeti ovdje

 

18:00 – 18:30 h Tena Novak Vincek 
V.r., gradivo: Flesch G - dur, Mazas: etida br. 6 A. Komarovski: Koncert u A - duru
note preuzeti ovdje

 

18:45 – 19:15 h Nina Mihaliček
II.r., gradivo: G – dur, Gnesina: etida br. 15, P. Nikolić: Koncert u G – duru
note preuzeti ovdje

 

Raspored oglednih satova napravljen je u skladu s preporukama o
pridržavanju epidemioloških mjera te će nakon svakog sata biti obavljena
dezinfekcija prostora i provjetravanje prostorije u kojoj se odvija selekcijski postupak.

Kao dio oglednog sata smatra se i predaja Pismene pripreme sata
u kojoj treba pismenim putem razraditi sadržaj nastavnog sata, opisati tijek
(minutažu)i dodijeljeni program čije note kandidati preuzimaju preko gore
navedene poveznice uz napomenu da svi ogledni satovi traju 30 min
te je prema tome potrebno planirati tijek sata.

Pismenu pripremu sata potrebno je dostaviti do
22. ožujka 2021. do 8:00 sati na e – mail adresu Škole:
ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Za kandidate koji ne dostave pismenu pripremu do navedenog vremena,
smatrat će se da su odustali od daljnjeg selekcijskog postupka.

 

Povjerenstvo za procjenu kandidata

 

 

 

 

__________________________________________________

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjene prijavljenih kandidata na natječaj objavljen 18.veljače 2021.

___________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
 IVANA ZAJCA

ILICA 227, 10 000 ZAGREB

Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

 

KLASA: 112-02/21-01/01
URBROJ: 251-338-21-01

Zagreb, 18. veljače 2021.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11.,
16/12., 86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,
98/19., 64/20.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca,
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

Učitelja/ice violine

 

 • 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje
  radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom
  obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju
  u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr.,
  90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,
  7/17., 68/18.,98/19.,64/20.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je
  kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada,
  a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
  srednjoj školi (tzv. potvrda o nekažnjavanju -
  ne starija od dana raspisivanja natječaja
  )
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije
sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo
i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u
državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017.),
članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 77/92.,
27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.),
članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
(NN 157/13. i 152/14.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
(NN 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati
na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu
sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata
i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti
sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%
C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%2
0prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu
s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu
osobe s invaliditetom.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 18. veljače 2021.

 

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i
vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih
podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat
daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu
osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja
te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje
(provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan na mrežnim stranicama
Škole: https://www.ogs-ivanazajca.hr

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je
povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto
bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih
podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole,
u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Kandidati će o
rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Ravnateljica:Eda Rimanić, prof.

 

Dostaviti:

-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,

 

-pismohrana, ovdje.

---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
 IVANA ZAJCA

ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-03/21-01/01

URBROJ: 251-338-21-01
Zagreb, 18. veljače 2021.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11.,
16/12., 86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17.,
68/18., 98/19., 64/20.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca,
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

Učitelja/ice flaute

 

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje
  radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom
  obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju
  u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr.,
  90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,
  7/17., 68/18.,98/19.,64/20.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke (br.telefona /mobitela,
  e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
  stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada,
  a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u
  smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
  srednjoj školi (tzv. potvrda o nekažnjavanju -
  ne starija od dana raspisivanja natječaja
  )
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidencij
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije
sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to
pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u
državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017.),
članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 77/92.,
27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.),
članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom (NN 157/13. i 152/14.) i članku 22. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina (NN 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju
u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja
iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu
na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na
poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/User
DocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu
s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu
osobe s invaliditetom.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 18. veljače 2021.

 

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća
Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka
i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje
privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu
osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena

i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku

zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan
na mrežnim stranicama Škole: https://www.ogs-ivanazajca.hr

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je
povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će
objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih
podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole,
u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Kandidati će o
rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

 

 Ravnateljica: Eda Rimanić, prof.

 

Dostaviti:

-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,

 

-pismohrana, ovdje.

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
IVANA ZAJCA

ILICA 227, 10 000 ZAGREB

Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

 

KLASA: 112-03/21-01/02
URBROJ: 251-338-21-01
Zagreb, 18. veljače 2021.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.
-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.),
a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Osnovna glazbena škola
Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta

 

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog
  odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju,
  odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
  srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11.,
  16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke
  (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
  stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada, a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (tzv. potvrda o nekažnjavanju - ne starija od dana raspisivanja natječaja)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije
sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to
pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u
državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima
iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017.),
članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
(NN 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01.,
103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom (NN 157/13. i 152/14.) i članku 22. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina (NN 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.)
dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju
u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja
iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na
natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages
//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20
ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u
skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je
pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom
statusu osobe s invaliditetom.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 18. veljače 2021.

 

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i
vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih
podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj
kandidat daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i
obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja
te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje
(provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan na mrežnim stranicama
Škole: https://www.ogs-ivanazajca.hr

 

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je
povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će
objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka
(imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja
o rezultatima natječaja.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

 Ravnateljica:Eda Rimanić, prof.

 

Dostaviti:

-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,

-pismohrana, ovdje.

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

OBAVIJEST O IMENOVANJU NOVE  RAVNATELJICE

________________________________________
________________________________________

Obavijest o rezultatima natjecaja-solfeggio

Obavijest o rezultatima natjecaja-klavir i gitara

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjena kandidata prijavljenih na natječaj - klavir

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjena kandidata prijavljenih na natječaj - solfeggio

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjena kandidata prijavljenih na natječaj - gitara i klavir

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-03/20-01/16
URBROJ: 251-338-20-01
Zagreb, 29. listopada 2020.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11.,
16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17.,
68/18.,98/19.,64/20.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca,
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Učitelja/ice klavira

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Učitelja/ice gitare

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje
  radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom
  obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju
  u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.
  -ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13.,
  152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke
  (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je
  kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog
  rada, a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
  školi (tzv. potvrda o nekažnjavanju - ne starija od dana raspisivanja natječaja)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su
prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne 
dokumente. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju
prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati
se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u
državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017),
članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92,
27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13),
članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba
s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a
se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu
na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u
skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz
domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na
natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages
//NG/12%20Prosinac/Zapo%
C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava
%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u
skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a
je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom
statusu osobe s invaliditetom.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 29. listopada 2020.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i
vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na
natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca
za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni
natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena
i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan na
mrežnim stranicama Škole.

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih
podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u
svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Kandidati će o
rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.


Dostaviti:

-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,
-pismohrana, ovdje.

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-03/20-01/10
URBROJ: 251-338-20-01
Zagreb, 20. listopada 2020.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11.,
16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17.,
68/18.,98/19.,64/20.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca,
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
 

Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta

 

 

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog
  odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju,
  odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
  srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11.,
  16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17.,
  68/18.,98/19.,64/20.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke
  (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je
  kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada,
  a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
  srednjoj školi (tzv. potvrda o nekažnjavanju -
  ne starija od dana raspisivanja natječaja
  )
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije
sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to
pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u
državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017),
članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92,
27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13),
članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se
u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu
na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju
u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz
domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na
natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages
//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u
skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a
je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom
statusu osobe s invaliditetom.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 20. listopada 2020.

 

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća
Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka
i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat
daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje
i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena
i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan
na mrežnim stranicama Škole.

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

 Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih
podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole,
u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Kandidati će o
rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

 

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.


Dostaviti:

-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,

-pismohrana, ovdje.

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

NATJEČAJ ZA  IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE IVANA ZAJCA

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne glazbene škole Ivana Zajca,
Zagreb,objavljen je u Narodnim novinama broj 111/2020. dana
14. listopada 2020. godine i na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca 14. listopada 2020. godine.

Rok za  podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama
i na mrežnim stranici Osnovne glazbene škole Ivana Zajca, 
teče od 15. do 22. listopada 2020. godine.

 • Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole nalazi se u privitku.
 • Priloženi dokumenti:


NATJECAJ ZA RAVNATELJA

 

 

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  IVANA ZAJCA
ZAGREB, ILICA 227

KLASA: 112-03/20-01/04
UR.BROJ: 251-338-20-04
Zagreb, 14. 10. 2020.

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi, ravnateljica Osnovne glazbene škole Ivana Zajca,
Branka Hranić, prof., donosi


 ODLUKU O PONIŠTENJU
NATJEČAJA / NATJEČAJNOG POSTUPKA
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice klavira:
1 izvršitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 

1.U provedenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto
učitelja/ice klavira, na određeno, nepuno radno vrijeme od
17. rujna 2020. godine, nije izabrana osoba za radno mjesto učitelja/ice klavira.

2. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti
na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

3. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz točke 1.
ove Odluke ponovit će se.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
te Osnovne glazbene škole Ivana Zajca od 17. do 25. rujna 2020. godine
bio je raspisan natječaj za zasnivanje radnog odnosa na mjestu
učitelja/ice klavira, određeno, nepuno radno vrijeme.

Školski odbor na sjednici održanoj 9. listopada 2020. godine dao je
prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženim
kandidatom za navedeno radno mjesto.

U međuvremenu predloženi kandidat odustaje od zasnivanja radnog
odnosa za navedeno radno mjesto jer se zaposlio u drugoj školi.

Slijedom navedenog, ravnateljica donosi Odluku o poništenju natječaja
za zasnivanje radnog odnosa na mjestu učitelja/ice klavira na određeno,
nepuno radno vrijeme.
Ravnateljica:Branka Hranić, prof.

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Obavijest o rezultatima natjecaja objavljenog 10.rujna 2020.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjena kandidata prijavljenih na natječaj KLAVIR

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjena kandidata prijavljenih na  natječaj SOLFEGGIO I GITARA

 

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-03/20-01/04
URBROJ: 251-338-20-01
Zagreb, 17. rujna 2020.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12
.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.),
a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Osnovna glazbena škola
Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

Učitelja/ice klavira

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog
  odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju,
  odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
  srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12.,
  86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke
  (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
  stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada, a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (tzv. potvrda o nekažnjavanju - ne starija od dana raspisivanja natječaja)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije
sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to
pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u
državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima
iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. 
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93,
2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14)
i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
(NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati
na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa
člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i
članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su
priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac
/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%
20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu
s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
(NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 17. rujna 2020.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća
Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i
o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu osobnih
podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja
te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje
(provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

 Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka
(imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja
o rezultatima natječaja.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni
putem mrežne stranice Škole.

 Ravnateljica: Branka Hranić, prof.


Dostaviti:

-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,
-pismohrana, ovdje.

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-02/20-01/01
URBROJ: 251-338-20-01
Zagreb, 10. rujna 2020.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst,
94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca,
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta

 • 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Učitelja/ice gitare

 • 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat stručno osposobljen
  za obavljanje odgojno-obrazovnog rada, a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106.
  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (tzv. potvrda o nekažnjavanju - ne starija od dana raspisivanja natječaja)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja
ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo
i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu
prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata
i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95,
108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku
22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost
u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su
priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A
1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%
20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju
u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 10. rujna 2020.

 

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća
Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka
i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje
privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu
osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja
te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje
(provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

 Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka
(imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja
o rezultatima natječaja.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.

Dostaviti:

-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,

-pismohrana, ovdje.

--------------------------------------------------------------------
-----------------------


 
 
 

© 2010. Osnovna glazbena škola Ivan Zajc | Izrada web stranica: Dedal komunikacije