natječaji

 

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjene kandidata prijavljenih na natječaj

---------------------------------------------------------------------

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-03/20-01/01
URBROJ: 251-338-20-01
Zagreb, 3. ožujka 2020.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ
za radno mjesto

Učitelja/ice flaute

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 

 • Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
 • Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu prijavu
 • životopis treba sadržavati i kontakt podatke (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada, a sukladno propisu
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (tzv. potvrda o nekažnjavanju - ne starija od dana raspisivanja natječaja)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1
ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%
20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 3. ožujka 2020.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se procjena i vrednovanje (provjera) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.

Ako kandidat ne pristupi procjeni i vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Način i područje provjere kandidata kao i vrijeme i mjesto bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

 Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.


Dostaviti:
-mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
-mrežna stranica i oglasna ploča Škole,
-pismohrana, ovdje.

 

 

 

 


 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

 


 

 

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
              IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB

Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-03/19-01/04
URBROJ: 251-338-19-01
Zagreb, 10. listopada 2019.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), a u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

NATJEČAJ
za radna mjesta

Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta
-        1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Učitelja/ice klavira
-        1 izvršitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

-        Opći uvjeti sukladno općim propisima o radu
-        Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-        vlastoručno potpisanu prijavu
-        životopis treba sadržavati i kontakt podatke (br.telefona /mobitela, e-mail adresa)
-        domovnicu ili dokaz o državljanstvu
-        dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada, a sukladno propisu
-        dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (tzv. potvrda o nekažnjavanju - ne starija od dana raspisivanja natječaja)
-        potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave. Dan objave: 10. listopada 2019.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

 

 

                                                                                                            Ravnateljica:
                                                                                                   Branka Hranić, prof.

 

Dostaviti:
- mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
- mrežna stranica i oglasna ploča Škole,
- pismohrana, ovdje.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA


OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Zagreb, 22. siječnja 2019.

 

OBAVIJEST

o objavi natječaja za radno mjesto

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.-
pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ   za radno mjesto

Učitelja/ice gitare

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju,
odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • zamolbu
 • životopis vlastoručno potpisan
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
  stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada 
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijava)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene,
a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno
čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama
u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima
iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
(NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13),
članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
(NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
(NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na
to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu
sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata
i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su
priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu
s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba
s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza
o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Dan objave: 23. siječnja 2019.

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe
od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i
o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje
privolu Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca za prikupljanje i obradu
osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka
(imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA


OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Zagreb, 18. rujna 2018.

 

OBAVIJEST   o objavi natječaja za radna mjesta

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.-
pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ   za radna mjesta

Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Učitelja/ice klavira

 • 1 izvršitelja/ice na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjednog radnog vremena)

 

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za
zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju,
odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • zamolbu
 • životopis vlastoručno potpisan
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
  stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada 
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijava)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene,
a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na  uvid orginalne  dokumente.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola
sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08.)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to
pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz
članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 


Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu
Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje
prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.
Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim
uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja
slati na adresu:Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni
putem mrežne stranice Škole.

Dan objave: 18. rujna 2018.

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.

 

 


 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/17-01/248
URBROJ: 251-338-17-01

Zagreb, 27. studenog 2017.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za
popunu slobodnog radnog mjesta objavljenog na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen u ponedjeljak, 30. listopada 2017. godine.

Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
17. studenog 2017. godine u radni odnos primljena :
za učitelja/učiteljicu gitare - 1 izvršitelj/ica na neodređeno,
puno radno vrijeme EMINA ALIŠIĆ, mag. umjetnosti

 

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227 u roku
od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 


 

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Zagreb, 30. listopada 2017.
 

OBAVIJEST
o objavi natječaja za radno mjesto

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11.
16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ za radno mjesto
 

Učitelja/ice gitare
1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o
umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

* životopis vlastoručno potpisan

* domovnicu ili dokaz o državljanstvu

* dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
  stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada

* dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
   članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci do
  dana isteka roka za podnošenje prijava)

* potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Dan objave: 30. listopada 2017.


 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb
KLASA: 602-02/17-01/205
URBROJ: 251-338-17-01
Zagreb, 18. listopada 2017.

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu
na natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta objavljenih
na mrežnim stranicama Osnovne glazbene škole
Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen u srijedu, 27. rujna 2017. godine.
Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
17. listopada 2017. godine u radni odnos primljeni su:

za učitelja/učiteljicu klavira - 1 izvršitelj/ica na određeno,
puno radno vrijeme HANA HUNJET, mag. umjetnosti

 

*za učitelja/učiteljicu gitare - 1 izvršitelj/ica na određeno,
puno radno vrijeme EMINA ALIŠIĆ, mag. umjetnosti

 

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti
u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227
u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 


OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr
Zagreb, 27. rujna 2017.

 

OBAVIJEST
o objavi natječaja za radna mjesta

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.
- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ   za radna mjesta

Učitelja/ice gitare
-         1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Učitelja/ice klavira
-         1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju,
odnosno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti

*životopis vlastoručno potpisan

*domovnicu ili dokaz o državljanstvu

*dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je
kandidat  osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada

*dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106.
  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 (potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci do dana
 isteka roka za podnošenje prijava)

*potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.
Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

 

Dan objave: 27. rujna 2017.

Ravnateljica:  Branka Hranić, prof.

 


 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA

10 000 ZAGREB, Ilica 227

KLASA: 003-01/17-02/02
URBROJ: 251-338-17-01
Zagreb, 18. svibnja 2017.

 

Temeljem članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi
( „Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11, 16/12,
86/12, 94/13, 152/14. 7/17.) i  članka 63. Statuta
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca,
Školski odbor na 4. sjednici održanoj 18.5.2017. godine donio je: 
 

O D L U K U
O  IMENOVANJU  RAVNATELJICE  ŠKOLE

 

Za ravnateljicu Osnovne glazbene škole Ivana Zajca imenuje se
Branka Hranić, prof. klavira na vrijeme od pet godina s
danom preuzimanja dužnosti 21. lipnja 2017. godine.

Obrazloženje

Školski odbor Osnovne glazbene škole Ivana Zajca
raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice  Škole.

Natječaj je objavljen dana 27.ožujka 2017. u  Večernjem listu.

U skladu sa člankom127. stavkom 8. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjo jškoli, održane s usjednice Učiteljskog vijeća,
Vijeća roditelja i Zbora radnika Škole, a nakon provedenog tajnog glasovanja
navedena tijela dostavila s uŠkolskom odboru pisane Zaključke o stajalištima
tih tijela u postupku izbora  i imenovanja ravnatelja/ice.

Članovi Školskog odbora javnim glasovanjem su u skladu sa stavkom 9. članka
127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovno j isrednjo jškoli
za ravnatelja/icu Škole izabrali Branku Hranić, prof. klavira.

 

Sukladno članku 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
ministru Ministarstva znanosti i obrazovanja dostavljena je kompletna
dokumentacija o izboru ravnatelja radi dobivanja prethodne suglasnosti prije imenovanja.

Prethodna suglasnost ministra Ministarstva znanosti i obrazovanja nije uskraćena 
u roku od 15 dana od dostave zahtjeva te se smatra da je suglasnost dana,
te je Školski odbor odlučio kao u dispozitivu odluke.

Pouka o pravnom lijeku:Svaki prijavljeni  kandidat na ovaj natječaj 
ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju i u roku od 15 dana
od dana primitka odluke (obavijesti) može zatražiti sudsku zaštitu
kod mjesno nadležnog suda.
Predsjednica Školskog odbora:   Željka Serdarušić Čurčić

 


OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA 
IVANA ZAJCA

ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
Zagreb, 27. ožujka 2017.

 

OBAVIJEST
o objavi natječaja za radno mjesto

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)
i članka 57. Statuta Osnovne glazbene škole Ivana Zajca,
Školski odbor Osnovne glazbene škole Ivana Zajca,
Ilica 227, 10000 Zagreb raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Škole

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti izabrana i imenovana osoba
koja ispunjava uvjete propisane u članku 126. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“
broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet ( 5 ) godina.

Uz pisanu  prijavu na natječaj kandidati su obvezni  priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

*životopis
*diplomu
*domovnicu  odnosno dokaz o državljanstvu
*dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena
  obveze polaganja
*dokaz o stažu osiguranja ( potvrda ili elektronički zapis HZMO
  i potvrda osnovne i /ili   srednje škole o vrsti i trajanju poslova )
* uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede
  zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona
  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj   školi (ne starije od 8 dana)
*dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom
  mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. Članka
  126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju )

Rok za podnošenje prijava kandidata  je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem
u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na adresu Škole:

Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb,
u zatvorenoj omotnici s  naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Predsjednica Školskog odbora:
Željka Serdarušić Čurčić

 

 


 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/17-01/26
URBROJ: 251-338-17-01
Zagreb, 21. ožujka 2017.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za
popunu slobodnog radnog mjesta objavljenog na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen u ponedjeljak, 27. veljače 2017. godine.

Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine
u radni odnos primljen je:
 za učitelja/ice gitare - 1 izvršitelja/ice na neodređeno,
nepuno radno vrijeme (22 sata tjednog radnog vremena)

 ANTUN IVEKOVIĆ, mag. muzike
 

Kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti
u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227 u roku od
15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.


OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr
Zagreb, 27. veljače 2017.

 

OBAVIJEST
o objavi natječaja za radno mjesto

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.
- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ za radno mjesto

Učitelja/ice gitare
 *1 izvršitelja/ice na neodređeno, nepuno radno vrijeme
     (22 sata tjednog radnog vremena)

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona
o umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti

* životopis vlastoručno potpisan
* domovnicu ili dokaz o državljanstvu
* dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je
   kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada
* dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
   članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
   (potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci do dana isteka
   roka za podnošenje prijava)
* potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Dan objave: 27. veljače 2017.                                                                                    


 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb
KLASA: 602-02/17-01/06
URBROJ: 251-338-17-01
Zagreb, 30. siječnja 2017.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za
popunu slobodnog radnog mjesta objavljenog na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen u utorak, 3. siječnja 2017. godine.

Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
27. siječnja 2017. godine u radni odnos primljena je:

za učitelja/učiteljicu klavira - 1 izvršitelj/ica na određeno,
puno radno vrijeme PETRA LELAS GARAČA, mag. muzike

Kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227 u
roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

----------------------------------------------------------------------

OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Zagreb, 3. siječnja 2017.

 

OBAVIJEST o objavi natječaja za radno mjesto

Na temelju čl. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.
- pročišćeni tekst i 94/13., 152/14.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Učitelja/ice klavira -  1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17.
Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno
članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti
*životopis vlastoručno potpisan

*domovnicu ili dokaz o državljanstvu

*dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je
  kandidat stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada

*dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu
  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (potvrda o nekažnjavanju - ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijava)

* potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu
:Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole.

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.

 

                                                                                                


OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA  IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/16-01/187
URBROJ: 251-338-16-01
Zagreb, 14. studenog 2016.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za popunu
slobodnih radnih mjesta objavljenih na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen u četvrtak, 20. listopada 2016. godine.

Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
11. studenog 2016. godine u radni odnos primljeni su:

*za učitelja/učiteljicu klavira - 1 izvršitelj/ica na neodređeno,
  puno radno vrijeme ANA LUCIĆ, mag. muzike

 

*za učitelja/icu teorijskih glazbenih predmeta - 1 izvršitelj/ica
na određeno, puno radno vrijeme
GAJ MATIĆ MAROVIĆ, mag. glazbene pedagogije

 

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227 u roku od
15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica:   Branka Hranić, prof. 


 

OBAVIJEST
o objavi natječaja za radna mjesta

Na temelju čl. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.
- pročišćeni tekst i 94/13., 152/14.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

 

NATJEČAJ
za radna mjesta

 

Učitelja/ice klavira
-          1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta
-          1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

 

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17.
Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno članku 105.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
-          životopis vlastoručno potpisan
-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu
-          dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
           stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada
-          dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u
           smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u
           osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju
           - ne starije od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijava)
-          potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
           zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežene stranice Škole.

U Zagrebu, 20.listopada 2016.

 


 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/16-01/85
URBROJ: 251-338-16-01
Zagreb, 24. lipnja 2016.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za
popunu slobodnog radnog mjesta objavljenog na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen u četvrtak, 19. svibnja 2016. godine.
Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
23. lipnja 2016. godine u radni odnos primljena je:

-  za učitelja/učiteljicu klavira 1 izvršitelja/icu na neodređeno,
puno radno vrijeme NINA OPAŠIĆ, mag. muzike – dipl. studij klavira.

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227 u roku od
15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 Ravnateljica: Branka Hranić, prof.

 

 


OSNOVNA GLAZBENA  ŠKOLA
IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB
Tel.  01/ 3704-119; Fax.01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

                                                                              

 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Područna služba Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 15                                                                  

Na temelju čl. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.
- pročišćeni tekst i 94/13., 152/14.)
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO

Učitelja/ice klavira

1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

Osim općih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete
za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 17. Zakona
o umjetničkom obrazovanju,odnosno članku 105. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti
*životopis vlastoručno potpisan
*domovnicu ili dokaz o državljanstvu
*dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja čime je kandidat
  stručno osposobljen za obavljanje odgojno-obrazovnog rada
*dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka
 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (potvrda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijava
  *potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
Prijave o dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja slati na adresu:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežene stranice Škole.

 

Dan objave: 19. svibnja 2016.

 


 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/16-01/17

URBROJ: 251-338-16-01

Zagreb, 25. siječnja  2016.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za popunu
slobodnih radnih mjesta objavljenih na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen u ponedjeljak, 4. siječnja 2016. godine.

Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
22. siječnja 2016. godine u radni odnos primljeni su:

-  za učitelja/učiteljice teorijskih glazbenih predmeta 1 izvršitelj/ica
na određeno, puno radno vrijeme KATARINA VIŠATICKI, mag. teorije glazbe

- za spremača/spremačicu 1 izvršitelj/ica na određeno,
nepuno radno vrijeme SNJEŽANA HORVAT, prehrambeni tehničar

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti u
Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Ilica 227
u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

 

Objavom rezultata natječaja na mrežnim stranicama Škole
smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 


OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
 IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb

KLASA: 602-02/15-01/259Žž
URBROJ: 251-338-15-01

Zagreb, 30.12.2015.

 

Obavijest kandidatima koji su podnijeli zamolbu na natječaj za popunu
slobodnih radnih mjesta objavljenih na mrežnim stranicama
Osnovne glazbene škole Ivana Zajca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Natječaj je objavljen u srijedu, 18. studenog 2015. godine.
Odlukom Školskog odbora na sjednici održanoj
21. prosinca 2015. godine u radni odnos primljeni su:

 

Za učitelja/ice gitare 1 izvršitelja/ice
na određeno, nepuno radno vrijeme primljen je
ANTUN IVEKOVIĆ, glazbenik gitarist (8 sati u nastavi tjedno)

Za učitelja/ice klavira 1 izvršitelja/ice
na određeno, puno radno vrijeme primljen je
GAJ MATIĆ MAROVIĆ, mag. glazbene pedagogije

 

                                                                                                                        


 
 
 

© 2010. Osnovna glazbena škola Ivan Zajc | Izrada web stranica: Dedal komunikacije